Znajdziesz tutaj informacje o zastawie rejestrowym. Zmiany w przepisach dotyczących zastawu, ciekawe artykuły, a także dowiesz się jak w praktyce funkcjonuje instytucja zastawu rejestrowego i uzyskasz niezbędne informacje dotyczące niezbędnych dokumentów do złożenia wniosków, opłat i procedur związanych z rejestrem zastawów.

Szukasz informacji o zastawie rejestrowym? - znajdziesz je na tym portalu.

 
Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy jest ograniczonym prawem rzeczowym, ma na celu zabezpieczenie wierzytelności w przedmiocie rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych. Nie możemy zabezpieczyć zastawem nieruchomości – służy do tego hipoteka, którą łączą zastawem pewne podobieństwa. Istotą zastawu rejestrowego jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej zastawem bez względu na to czyją stała się własnością, także z pierwszeństwem przed wierzytelnościami osobistymi właściciela rzeczy. Przedmiot zastawu może być pozostawiony w posiadaniu zastawcy.

Zastaw może zostać ustanowiony przez Zastawnika (wierzyciela, którego wierzytelność ma być zabezpieczona) oraz Zastawcę (osobę uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu). Koniecznym do ustanowienia zastawu rejestrowego jest podpisanie umowy zastawniczej pomiędzy Zastawnikiem a Zastawcą oraz wpis do rejestru zastawów prowadzony przez sądy.

 
Nowelizacja ustawy PDF Drukuj Email

Nowelizacja ustawy o zastawie rejestowym i rejestrze zastawów z 11 stycznia 2009 r. wprowadziła kilka istotnych zmian do ustawy, które mają spowodować, iż zastaw rejestrowy będzie instytucją mniej skomplikowaną i odpowiadającą bardziej realiom życia gospodarczego.

Te najważniejsze zmiany to:

- zrezygnowano z wymogu aby wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów został złożony w terminie miesiąca od zawarcia umowy zastawniczej, pod rygorem odrzucenia wniosku. Na pewno spowoduje to uproszczenie i przyśpieszenie procedury związanej z wpisem zastawu do rejestru. Poprzedni zapis powodował tylko niepotrzebne komplikacje, a praktyce i tak w umowach zastawniczych wykształcił się zwyczaj wpisywania znacznie krótszego terminu na złożenie wniosku do sądu;

- możliwe jest ustanowienie administratora zastawu (podmiotu reprezentującego wszystkich wierzycieli zabezpieczonych zastawem rejestrowym) w celu zabezpieczenia:

-jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej dwóm lub więcej wierzycielom,

-dwóch lub więcej wierzycieli wynikających z umowy,

-wierzytelności objętej układem w postępowaniu upadłościowym bądź naprawczym.

Do tej pory wskazanie administratora zastawu było możliwe jedynie w wypadku wspólnego udzielenia kredytu lub pożyczki oraz w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy;

 
Odpisy w formie elektronicznej PDF Drukuj Email

Z dniem 18 stycznia 2010 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. 2009 nr 215 poz. 1663). Celem nowelizacji jest nadanie odpisom i zaświadczeniom wydawanym przez centralną informację o zastawach rejestrowych w formie elektronicznej, które są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, mocy dokumentów urzędowych.

Dotychczas, dokumenty wydawane w formie elektronicznej, mimo opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pozbawione były mocy dokumentów urzędowych. Było to sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, a dokładniej z dyrektywą 1999/93/WE, która w art. 5 ust. 2 wyraźnie zobowiązuje państwa członkowskie do uznawania skuteczności prawnej podpisów elektronicznych.

Nadanie odpisom i dokumentom w formie elektronicznej mocy dokumentów urzędowych, znacznie zwiększy ich atrakcyjność, ponieważ dokumenty uzyskane tą drogą, nie będą miały już jedynie charakteru informacyjnego czy prywatnego dokumentu w postępowaniu sądowym.


Wprowadzone zmiany dotyczą art. 42 ustawy, którego ust. 3 otrzymał następujące brzmienie: „Odpisy i zaświadczenia wydane w formie papierowej przez centralną informację o zastawach rejestrowych mają moc dokumentów urzędowych”. Co więcej, wprowadzono ust. 3a o następującej treści: „ Odpisy i zaświadczenia wydane drogą elektroniczną przez centralną informację o zastawach rejestrowych opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu mają moc dokumentów urzędowych".

 
Copyright © 2010-2011 ZastawRejestrowy.pl